ESPOON KIPPARIT RY:N SÄÄNNÖT

                                           Tulostusversio (pdf)  >>


I NIMI JA KOTIPAIKKA


Yhdistyksen nimi on Espoon Kipparit ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.


II TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN


Yhdityksen tarkoituksena on:
- lisätä ja edistää merenkulun harrastusta ja meriliikennekulttuuria, sekä
- kehittää jäsentensä ja merenkulkua harjoittavien ja harrastavien navigointi-, merenkulku- ja merimiestaitoja ja toimia näiden henkilöiden välisenä yhdyssiteenä.Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää harjoituksia, sekä harjoittaa opetus-, valistus- ja julkaisutoimintaa,
- hankkii merenkulun opetukseen ja meripelastukseen tarvittavaa kalustoa, välineistöä ja kirjallisuutta, sekä
- edistää hyvien merimiestapojen noudattamista ja merenkulkuun kuuluvien tietojen ja taitojen oppimista.Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi ja edistämiseksi on yhdistyksellä oikeus hallita oston, lahjoituksen tai vuokrauksen kautta saatuja maa- ja vesialueita, kiinteistöjä, irtaimistoja ja kalustoja sekä harjoittaa jäseniään varten kerho- ja ravintolatoimintaa. 

Yhdistyksellä voi olla rahastoja, joilla kullakin on oltava omat yhdityksen hyväksymät säännöt.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen.Yhdistys on Suomen Navigaatioliitto ry:n jäsen. Lisäksi yhdistys voi kuulua muihin sen tarkoitusperiä ja toimintaa edistäviin liittoihin ja yhdistyksiin.


III YHDISTYS JA MERIPELASTUTOIMINTA


Yhdistys ja sen jäsenet antavat mahdollisuuksiensa mukaan apua meripelastustoiminnassa.


IV HALLINTO JA HALLINNON ELIMET


Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät sen kokoukset. Yhdistyksen kokouksia ovat:
- vuosikokous, joka pidetään helmi-maaliskuussa ja
- syyskokous, joka pidetään loka-marraskuussa sekä
- ylimääräinen kokous, joka kutsutaan koolle tarpeen vaatiessa tai milloin vähitään 1/10 yhdityksen jäsenistä sen koolle kutsumista kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille joko kirjein, jotka on postitettava vähintäin viisi päivää ennen kokousta, tai ilmoittamalla jäsenille kokouksesta vähintäin kolme päivää ennen niissä julkaisuissa, joista syyskokous päättää.Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus;

Valitaan
- kokouksen puheenjohtaja,
- kokouksen sihteeri,
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
- äänten laskijat;

Todetaan
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä
- läsnäolijat;

Esitetään ja päätetään
- vuosikertomus,
- tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
- tilinpäätöksen vahvistaminen,
- vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta ja
- muut johtokunnan tai jäsenten kokoukselle esittämät asiat.


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus;

Valitaan
- kokouksen puheenjohtaja,
- kokouksen sihteeri,
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
- äänten laskijat;

Todetaan
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä
- läsnäolijat;

Esitetään ja päätetään
- johtokunnan jäsenten lukumäärä
- valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja tarvittava määrä jäseniä johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavaksi toimintakaudeksi,
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi toimintakaudeksi,
- liittymis- ja vuosimaksun suuruus sekä kannattajajäsenten maksut,
- toimintasuunnitelma,
- tulevan kauden talousarvio,
- niistä julkaisuista ja tavoista, joilla kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille toimitetaan ja
- muut johtokunnan tai jäsenten kokoukselle esittämät asiat.

Jäsenten esitykset kokouksille on toimitettava kirjallisesti johtokunnalle vähintään kuukausi ennen kokousta.Yhdistyksen kokouksissa on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen varsinaisilla ja kunniajäsenillä. Ratkaisu kokouksissa tapahtuu yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä tai tai laissa ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


10§
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu
- puheenjohtaja, jota kutsutaan kommodoriksi
- varapuheenjohtaja, jota kutsutaan varakommodoriksi, ja
- vähintään neljä ja enintään kahdeksan muuta jäsentä.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa.
Johtokunta valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.


11§
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet johtokunnasta on koolla.
Mikäli molemmat, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ovat estyneitä hoitamasta tehtäviään, johtokunta valitsee keskuudestaan sijaisen seuraavaan yhdistyksen kokoukseen saakka.
Johtokunta valitsee eri toimintahaaroja johtavat elimet ja henkilöt sekä asettaa toimikunnat, valiokunnat ja jaokset.
Johtokunta hyväksyy yhdistuksen jäsenet ja erottaa jäseniksi kelpaamattomat, kuten siitä jäljempänä määrätään.


12§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä jonkun muun johtokunnan jäsenen tai johtokunnan valitseman toimihenkilön kanssa.


V YHDISTYKSEN JÄSENET

13§
Yhdistyksen jäseneksi voi johtokunta hyväksyä tai kutsua varsinaisia, kannattavia ja opiskelevia jäseniä.
Varsinainen jäsen on sellainen johtokunnan hyväksymä henkilö, joka on suorittanut merenkulussa hyväksyttävät opinnäytteet joko suorittamalla Suomen Navigaatioliiton hyväksymän merenkulkututkinnon, tutkinnon merikoulussa, tai Merisotakoulun kadettilinjan, taikka muulla tavoin on osoittanut olevansa perillä merenkulusta siinä määrin, että johtokunta voi hänet jäseneksi hyväksyä.
Kannattavaksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukevan henkilön tai yhteisön.
Opiskelevaksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä 16 vuotta täyttäneen henkilön, joka opiskelee merenkulkua ja joka aikoo pyrkiä varsinaiseksi jäseneksi. Johtokunta määrää sen ajan, jonka henkilö voi opiskelevana jäsenenä olla.
Vaalikelpoinen yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi on yhdistyksen varsinainen jäsen.


14§
Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi, jotka ovat jäsenmaksuista vapautetut, voi yhdistyksen kokous valita sellaisen henkilön, joka merkittävällä tavalla on toiminut yhdistyksen hyväksi ja joka, jos valinnasta äänestetän, on saanut vähintään 3/4 annetuistat äänistä.


15§
Johtokunta voi kokonaan tai määräajaksi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen periaatteita tai hyviä merimiestapoja vastaan taikka jäsenen, joka ei kahteen vuoteen ole maksanut yhdistyksen kokouksen vahvistamaa jäsenmaksua kehoituksista huolimatta. Erotetulla on oikeus 30 päivän kuluessa tiedon päätöksestä saatuaan kirjallisesti saattaa erottamispäätös seuraavan yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Johtokunnan erottama henkilö ei saa käyttää yhdistyksen hyväksymää viiriä tai muuta tunnusta jollei yhdistyksen kokous toisin päätä.


VI TOIMINTAKAUSI, TILINPITO, TILIN JA TOIMINNAN TARKASTUS

16§
Yhdityksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Tilit päätetään joulukuun viimeisenä päivänä.
Tilit ja tilinpäätös sekä yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksikymmentä päivää ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien on palautettava asiakirjat kirjallisine lausuntoineen viimeistään kymmenen päivää ennen vuosikokousta.


VII ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

17§
Johtokunnalla on oikeus myöntää kunnia- ja ansiomerkkejä sekä muita huomionosoituksia.


18§
Johtokunnalla on oikeus antaa määräyksiä, ohjesääntöjä ja ohjeita yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi:
- toimikuntien, valiokuntien ja jaostojen ohjesäännöt,
- irtaimistojen ja välineiden käyttö ja
- kiinteistöjen käyttö.


VIII SÄÄNTÖJEN MUUTOS JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

19§
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta samoin kuin yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään 14 päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja on esityksen tullakseen hyväksytyksi saatava kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.


20§
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat yhdistyksen toiminnan jatkajalle tai ellei sellaista ole, valtakunnalliselle navigaatioalan keskusjärjestölle.


21§
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.